Một số nguyên tắc cơ bản khi bạn muốn học phát âm trong tiếng Hàn

Tiếng Hàn là ngôn ngữ tượng thanh và cả tượng hình, tuy có thể đánh vần được nhưng để phát âm được chính xác là tương đối khó vì đòi hỏi thực hiện những yêu cầu nhất định trong quá trình phát âm. dưới đây là 1 số nguyên tắc cơ bản khi bạn muốn học phát âm trong tiếng Hàn. Hy vọng bài viết shopsachngoaingu.com chia sẻ có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình học phát âm tiếng Hàn.

Hầu hết các âm được phát âm giống như trong tiếng Việt

-Với các phụ âm “”, “” “” và “” được phiên âm là “kh”, “th”, “xh” và “ph“, chúng ta hiểu chúng được phát âm giống “k”, “t”, “x” và “p” nhưng thêm “h” nghĩa là nhất thiết phải bật hơi mạnh khi phát âm.

Phụ âm “” thì vị trí của lưỡi giống như phát âm chữ “x” trong tiếng Việt , nhưng đầu lưỡi ép sát lợi trên nhiều hơn ,khi phát âm phải bật hơi mạnh .Với phụ âm “” cách phát âm giần giống với “p” hai môi khép kín trước khi phát âm ,khi phát âm phải bật hơi thật mạnh, luồng không khí đi ra nhanh và dứt khoát .

– Với các âm đôi “ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ” cách phát âm cơ bản là “ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ” nhưng phát âm ngắn hơn ,nhấn mạnh hơn và không bật hơi.

– Nguyên âm ‘  ‘ có 3 cách phát âm (ưi, i hoặc ê)
a) Khi ” ㅢ ” được phát âm đầu tiên trong âm tiết thì đọc là ” ㅢ ” [ưi]:
의자 ,의사 ,의무 ,의리 ,의미

b) Khi ” ㅢ ” đứng sau phụ âm thì đọc thành ” l ” :
무늬 ,유희 ,희다 ,띄어쓰기 ,희미하다

c) Khi ” ㅢ ” không phải là âm tiết đầu tiên của từ thì cũng đọc thành ” ㅣ ” :
회의 ,거의 ,주의 ,의의 ,토의하다

d) Khi ” ㅢ ” làm trợ từ sở hữu cách thì đọc thành ” ㅢ ” [ưi] hoặc ” ㅔ ” [ê] :
우리의 시조 ,그녀의 머리 ,나라의 소유 

1. Patchim đơn (Âm cuối cùng của âm tiết)

Những phụ âm có thể làm âm cuối của một âm tiết gồm 7 phụ âm : [ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㅁ,ㅂ,ㅇ]
Trong trường hợp kết hợp với các từ  bắt đầu bằng một nguyên âm thì thường patchim sẽ chuyển lên làm âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo.

1) Patchim ㄱ, ㄲ, ㅋ đọc thành ㄱ [c, k]

국 [kuk]——–꺾다 [coc ta]———–부엌 [bu oc]
Trong trường hợp kết hợp với các nguyên âm thì các patchim ㄱ, ㄲ, ㅋ được chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau .
가족이——->가조기 [ca chô ci]
밖에———>바께 [ba cê]
깎아서——->까까서 [ca ca so]

2) Patchim ㄴ đọc thành ㄴ [n]

손 [sôn]—–산 [san]—–돈 [tôn]

Trong trường hợp với các nguyên âm thì patchim ㄴ chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau
손이 —–>소니 [xô ni]
산에 —–>사네 [xa nê]
문으로—->무느로 [mu nư rô]

3) Pat chim ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ đọc thành ㄷ [t]

믿다 [mít tà] —-얻다 [ot tà]
벗다 [bot tà] —-왔다 [oát tà]
잊다 [ít tà] ——꽃 [cốt]
뱉다 [bét tà] —-낳다 [nát tà]

* Trong trường hợp ” ㅎ ” kết hợp cùng với “ㅂ, ㄷ, ㅈ, ㄱ” thì sẽ xuất hiện hiện tượng âm hơi hóa và ” ㅂ ” chuyển thành ” ㅍ ” , ” ㄷ “ phát âm thành “ ㅌ “ ,và ㅈ phát âm thành ” ㅊ ” và ” ㄱ ” thành ” ㅋ”

잡히다 [cha phi tà]
막히다 [ma khi tà]

Những patchim là “ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ” kết hợp với nguyên âm thì chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau

옷이—–>오시 [ô xi]
낮에—–>나제 [na chê]
좋은—–>조은 [chô ưn]

* Âm ” ㅎ ” thì không phát âm hoặc phát âm nhẹ

4) Patchim ㄹ phát âm thành [l] ,cần uốn lưỡi khi phát âm ” l ” ở cuối câu

달 [tal] —— 물 [mul] —– 팔 [phal]

Khi kết hợp với nguyên âm thì pat chim ㄹ được phát âm thành “r” và được chuyển sang thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai

달을 —–> 다를 [ta rưl]
물에 —–> 무레 [mu rê]

5) Patchim ㅁ đọc là ㅁ [m]

마음 [ma ưm] —– 봄 [bôm] —– 바람 [ba ram]

Khi kết hợp với nguyên âm thì patchim ” ㅁ ” chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

봄에 —–> 보메 [bô mê]
마음에 —–> 마으메 [ma ư mê]
바람이 —–> 바라미 [ba ra mi]

6) Các patchim ㅂ, ㅍ đọc thành ㅂ [p]

집 [chíp] —– 밥 [báp]
숲 [súp] —–덮개 [tớp ce]

Khi kết hợp với nguyên âm thì patchim ㅂ, ㅍ chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

집에 —–>지베 [chi pê]
밥을 —–>바블 [ba bưl]

7) Patchim ㅇ đọc thành ㅇ [ng]

강 [kang] —– 시장 [xi chang] —– 공항 [công hang]

Trong trường hợp kết hợp với nguyên âm thì patchim ” ㅇ ” không chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

강에 —->강에 [kang ê] 

2. Patchim kép

 Patchim kép chỉ được phát âm thành một trong trường hợp đứng cuối câu hoặc trước phụ âm, có một số trường hợp phát âm phụ âm đầu tiên , phát âm phụ âm cuối ,và có trường hợp phát âm cả hai âm .Và các patchim kép này khi kết hợp cùng với các từ nối ,trợ từ ,cuối câu bắt đầu bằng phụ âm thì chỉ phụ âm cuối cùng chuyển sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo.

1) Những patchim sau thì chỉ phát âm phụ âm đầu tiên “ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄽ, ㄾ, ㅄ“

ㄳ phát âm thành ㄱ [k] ,đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

몫 [목 mốc] —– 몫으로 [목스로 mốc xư rô]
삯 [삭 xác] —– 삯이 [삭시 xác xi]

ㄵ phát âm thành ㄴ [n] ,đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

앉다 [안따 an tà] —–앉아서 [안자서 an cha so

ㄶ phát âm thành ㄴ [n] ,đi sau là nguyên âm thì ㄴ [n] chuyển sang thành âm đầu tiên của âm tiếp theo

많으면 [마느면 ma nư myon]

ㄽ phát âm thành ㄹ [l],đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

외곬 [외골 uê kôl] —– 외곬으로 [외골쓰로 uê kôl xư rô

ㄾ phát âm thành ㄹ [ㅣ],đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

핥다 [할따 hal tà] —– 핥아 [할타 hal thà]

ㅀ phát âm thành ㄹ [l] ,đi sau là nguyên âm thì ㄹ [l] chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

다 [일타 il thà] —– 잃어서 [이러서 i ro xo]

ㅄ phát âm thành ㅂ [p] ,đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

없다 [op tà] —– 없으니까 [업쓰니까 op xư ni ca]

2) Những patchim ㄻ ,ㄿ thì phát âm bằng phụ âm cuối

ㄻ phát âm thành ㅁ [m],đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

삶다 [삼따 xal tà] —– 삶아 [살마 xal ma]

ㄿ phát âm thành ㅍ [p] ,đi sau là nguyên âm thì phát âm âm thứ nhất và phụ âm thứ hai chuyển lên thành âm đầu tiên của âm tiết tiếp theo

읊다 [읍따 ứp tà] —– 읊어 [을퍼 ưl pho]

3) Các patchim ㄼ, ㄺ thì phát âm cả hai phụ âm đầu và cả cuối

– Patchim là ㄼ [l] thì chỉ phát âm phụ âm đầu ㄹ [l] ,nếu đi sau là nguyên âm thì phụ âm thứ hai chuyển sang thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai

얇다 [얄따 yal tà] —– 얇아서 [얄바서 yal ba xo]

– Patchim là ㄼ [p] thì chỉ phát âm phụ âm sau ,nếu đi sau là nguyên âm thì lại phát âm phụ âm đầu và phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai

밟지 [밥찌 báp chi] —– 밟아서 [발바서 bal ba xo]

– Patchim là ㄺ thì phát âm phụ âm đầu ㄹ [l] ,nếu đi sau là nguyên âm thì lại phát âm phụ âm đầu và phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai

맑고 [말꼬 mal kô] —– 맑으면 [말그면 mal cư myon]

– Patchim ㄺ thì phát âm phụ âm cuối ㄱ [k] ,nếu đi sau là nguyên âm thì lại phát âm phụ âm đầu và phụ âm thứ hai chuyển thành âm thứ nhất của âm tiết thứ hai

닭 [닥 tác] —– 닭이 [달기 tal ki]

APP HỌC TIẾNG HÀN MIỄN PHÍ – ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG HÀN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Kênh Youtube Học Tiếng Hàn Online Free: https://goo.gl/pkPHt2
App học qua video trên Iphone: https://goo.gl/bKhJrA
App học qua video trên Android: https://goo.gl/CxrTze


0969544125
Top