Shin kanzen master N3 bao gồm 5 cuốn:

Hán tự, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Nghe hiểu và từ vựng

1. Shin kanzen master N3 Hán tự

2. Shin kanzen master N3 Ngữ pháp

3. Shin kanzen master N3 Đọc hiểu

4. Shin kanzen master N3 Nghe hiểu (Kèm CD)

5. Shin kanzen master N3 Từ vựng

Đã có phiên bản có giải thích tiếng Việt. Tuy nhiên, sách được xuất bản tại Việt Nam nên bìa sách sẽ được thay đổi nhưng nội dung bên trong hoàn toàn giống với sách xuất bản tại Nhật.