Sách tổng hợp đề thi chính thức N3 (2010 – 2018)

– Sách tổng hợp 17 đề thi chính thức N3 xuyên suốt 2010-T7/2018

– Mỗi đề thi bao gồm các phần:

+ Đọc hiểu

+ Nghe hiểu

+ Từ vựng

+ Ngữ pháp

+ Chữ Hán